Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .agedemin ekiltema edinoidaats dutatusak liriinrut ukkok 5102 lirbootko .8 disippel eetimoksudlarrok kilahok aj AFIF .luhar agedummasude dilo daN .essedathok avksoM damelom aj inasaaK ,istoS ,irubreteP laameneV lidiisiv lukiltema lesemise amo regnU sirhC thuj amet aj nojsimokinooistkepsni AFIF disatsaluk 4102 sirbootkO ” .agedinoidaats ednen eteet et adim ,meelborp no suk ,inoidaats mlok igesi iov skak ,sku tsakirfaA-anuoL no ugan ,sarrokulo allo estavak ie eM” :at seltu itumaS .el-01 tl-21 adadnehav uvra edathok ediriinrut biov uttot ederum uttot etsimuthok etavusa laameneV te ,siluuj atsaa .4102 sataet rettalB ppeS .ajlav tsajrikemin tsukilpol iteaj lvalsoraY aj radonsarK anuk ,in-21 vra edinoidaats aj in-11 igleev itadnehav uvra edanniL .2102 lirbmetpes .92 ajlav itatuluuk kilav kilpol edannil utovutsaV sketise eskatatihe tsellim ,aginoidaats omanyD seltsiov anerA eyityrktO ak gnin sinooiger essavksoM esimatihe inoidaats ikslodoP avatadnavak satsihut sustilav kildnokriiP .el-41 tl-61 uvra edinoidaats aameneV sadnehav sirbootko atsaa .1102 “.eskatatihe tuu 31 aj eskatireevoner tsinoidaats 61 mloK .dieduonmuminiim AFIF batelu sim ,tinoidaats 61 aj annil avtovutsav 31 bukap enimukkap aameneV” :eskadleo sednaurasimadnih esimukkaP .sigiirruus eledadnoktsiov ageasimisier adadnehav te ,ades loopsajlav tsuj iov limuirootirret apooruE davusa dannil kioK .grubniretakeJ aj lvalsoraJ ,dargogloV ,ihcoS ,ksnaraS ,aramaS ,grubreteP-tknaS ,noD-no-votsoR ,dorogvoN inziN ,avksoM ,radonsarK ,nazaK ,dargninilaK :dannil dukiltovutsav desimgraj ukenapette iget aameneV Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 .akirak inooistaredoF 1202 AFIF davaas dajtiov akirakamliaaM .linoidaats ikinhzuL savksoM liluuj .51 bumiot sultsiov kilpoL .sannil 11 davusa sim ,sannil 21 tsultsiov 46 no ukkoK .letsultsiovirtsiemamliaam AFIF edian enemise amo daveet damelom amanaP aj dnalsI iuk laja lamas ,setennaajlav sigiok belaso sek ,dnokseem sunia ailiisarB aj imuireetsinimestiak etsultsiovirtsiem aamaskaS sagluhlaes ,sednaajlav iriinrut esamiiv dunumiot latsaa .4102 adnokseem 02 beet tsannokseem 23 .dnoktsiov dutireestifilavk tlestaamotua aj uduak etsultsiov etavureestifilavk eskataraam sim ,adnokseem 13 davamloh sim ,adnokseemsuvhar 23 bamloh riinrut kilpoL .adioh tsuvatihuj aja edisier te ,tsasoenaal edegam ilaruU ,laameneV apooruE no ,tsedathok inoidaats sku dutavra ajlav ,kiok ;tsatsaa .6002 setala sapooruE sumiot sim ,sultsiov etsultsiovirtsiemamliaam enmliaamelu enemise no eeS .desugiosimatsuroov 0102 lirbmested .2 itna eligiir elelles iuk ,ades tsarap ,8102 iniluuj .51 inuk tsinuuj .41 laameneV amumiot dutadnavak no eeS .riinrutillapglaj enilehavsuvhar enaveapajlen dutatsuldiav tloop edadnokseemsuvhar etseem edutiilsemkiil AFIF no sim ,desultsiovirtsiemamliaam AFIF .12 no desultsiovirtsiemamliaam AFIF atsaa .8102 Perihal Piala Dunia 2018